PRIVACY

Privacybeleid Oud Gereformeerde Gemeente Gaslaan te Den Haag.

Via dit privacybeleid informeert de Oud Gereformeerde Gemeente Gaslaan te Den Haag u over hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens. De kerkenraad van de OGG, Gaslaan 46-48 in Den Haag, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De OGG, Gaslaan respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de AVG stelt.

Welke gegevens worden verwerkt.

De OGG, Gaslaan verwerkt de persoonsgegevens die zij van u ontvangt bij de aanvraag van informatie, aanmelding als lid of pastorale zorg of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens: uw NAW, (naam, adres, woonplaats) telefoonnummer (en e-mailadres, als u dit aan ons vertrekt).

Voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt.

De OGG, Gaslaan gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

⁕ Toezending, na uw aanmelding hiervoor en tot wederopzegging, van kerkelijke informatie             (kerkbode).

⁕ Afhandelen van uw giften.

⁕ Uitvoering van pastorale zorg (zoals huisbezoek) en/of diaconale handreiking op uw verzoek.

⁕ Registratie van geboorte, bediening van de Heilige Doop, openbare belijdenis, kerkelijk                   huwelijk  en overlijden, voor zover sprake is van samenhang met lidmaatschap van de OGG,           Gaslaan.

⁕ Om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren.

De OGG, Gaslaan verstrekt uw persoonsgegevens nadrukkelijk niet aan derden. Binnen de kerkelijke gemeente is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt, tot geheimhouding hiervan verplicht.

Beveiliging en bewaartermijn.

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De OGG, Gaslaan bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage, correctie en verwijdering.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek daartoe tot de OGG, Gaslaan richten door een e-mail te sturen naar oudgergemdenhaag.webnode.nl, onder vermelding van uw naam en adres. De OGG, Gaslaan zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek daartoe reageren, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Als hiervan sprake is, ontvangt u hierover een met redenen omklede verklaring. De OGG, Gaslaan zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen, mits er geen wettelijke of (andere) dringende redenen zijn die zich tegen de uitvoering van het verzoek verzetten.

Wijzigingen.

De OGG, Gaslaan kan dit privacybeleid wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacybeleid is voor het laatst geactualiseerd op 18 maart 2019.

Inzage en wijzigen van uw gegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via oudgergemdenhaag.webnode.nl of via Gaslaan 46-48, 2562 LK Den Haag.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin