Beleidsplan 2024-2028

DOEL VAN HET BELEIDSPLAN

Het beleidsplan omschrijft op hoofdlijnen de voorgenomen werkzaamheden die in de periode waarop dit beleidsplan betrekking heeft D.V. zullen worden verricht en de wijze waarop deze zullen worden uitgevoerd. Dit alles binnen de kaders van het Statuut van de 'Oud Gereformeerde Gemeente Den Haag'. De invulling van het beleidsplan kan door voortschrijdend inzicht of naar gelang de omstandigheden in de loop der jaren wijzigen. 


WERKZAAMHEDEN VAN DE KERK

De 'Oud Gereformeerde Gemeente Den Haag' rekent het tot haar werkzaamheden:

 • De verkondiging van Gods Woord in preek- en leesdiensten, op de zondagen, christelijke feestdagen, bid- en dankdagen en doordeweekse diensten.
 • Het bedienen van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal in de openbare eredienst.
 • Het geven van catechisatie.
 • Het afleggen van huisbezoeken.
 • Het bezoeken van zieke of bejaarde (oud)leden van de gemeente.
 • Het tweemaandelijks doen verschijnen van het kerkblad.
 • Het bijhouden van de (leden)administratie.
 • Het houden van de (jaarlijkse) ledenvergadering en periodieke vergadering van het kerkbestuur, conform het Statuut.
 • Het ondersteunen van organisaties zonder winstoogmerk, die vanuit een overeenkomstige grondslag bijdragen aan zending, evangelisatie of een diaconaal doel.


KERKELIJKE ORGANISATIE

De kerkelijke organisatie is beschreven in het Statuut:

 • Het bestuur of de kerkenraad bestaat uit tenminste drie personen, die zo mogelijk zijn bevestigd in het ambt van ouderling of diaken. Het bestuur blijft bevoegd wanneer door bijzondere omstandigheden het aantal bestuursleden minder dan drie bedraagt.
 • Tenminste eenmaal per jaar in de eerste helft van het jaar wordt op initiatief van het bestuur een ledenvergadering gehouden.
 • Lidmaatschap van de Oud Gereformeerde Gemeente Den Haag kan worden verkregen of beĆ«indigd volgens het bepaalde in artikel 4 van het Statuut.


INKOMSTEN

Het werven van geldelijke inkomsten geschiedt via:

 • Het collecteren tijdens de erediensten.
 • Het ontvangen van giften per bank of kas.
 • Rente van spaartegoeden.
 • Huuropbrengst van de bovenwoning Gaslaan 44.


BEHEER VAN HET FINANCIELE VERMOGEN EN DE GEBOUWEN

 • De penningmeester beheert de financiĆ«n namens het bestuur. Belegging van het vermogen in effecten is uitgesloten.
 • De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waarvan de samenstelling bij voorkeur wisselt. Van de controle wordt verslag gedaan in de ledenvergadering.
 • Tot het beheer van het vermogen wordt mede gerekend het zorg dragen voor het uitwendig in een goede staat verkeren van het kerkgebouw en de bovengelegen ruimte (Gaslaan 48) en de bovenwoning Gaslaan 44.
 • Bij het verhuren van de bovenwoning Gaslaan 44 genieten leden en doopleden van de gemeente voorrang boven niet-leden.
 • Gebruik van het kerkgebouw (Gaslaan 46) en de bovengelegen ruimte (Gaslaan 48) geschiedt uitsluitend met instemming van het bestuur en voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de gemeente.


BESTEDING VAN HET VERMOGEN

Het vermogen is primair bedoeld voor de instandhouding van de eredienst. Dit houdt met name in:

 • Het betalen van een vergoeding per preekbeurt aan voorgangers
 • Het geven van giften aan een beperkt aantal ANBI-instellingen

Tevens brengt het beheer van de gebouwen verplichtingen en uitgaven met zich:

 • Vaste en incidentele kosten onderhoud kerkgebouw en woning
 • Betalen van diverse belastingen

Leden van het kerkbestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien en voor zover een vergoeding voor gemaakte onkosten wordt verstrekt, wordt hiervan apart melding gedaan in het financieel verslag ten behoeve van de ledenvergadering.

Het bestuur kan een vergoeding vaststellen voor vrijwilligerswerk binnen de gemeente. Hierbij is met name te denken aan de organist en aan het verrichten van schoonmaakwerk.


VASTSTELLING BELEIDSPLAN

Dit beleidsplan is vastgesteld in de ledenvergadering van 13 juni 2024.Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin